This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

DRUGI BŁĄD

Drugi błąd związany jest z pierwszym: osoba posługująca się stereotypami opiera się w dedukcyjnym rozumowaniu na pewnej nadgenerałizacji, stosując je do wszystkich członków danej grupy. Jeśli zauważy się kogoś, kto nie pasuje do danego stereotypu, mówi się wtedy o „wyjątku

PRAWDA W STEREOTYPACH

Czy w takich stereotypach może tkwić jakaś prawda? Czy mylimy się sądząc, że istnieją jakieś ogólne charakterystyki dla danych grup ludzi? Oczywiście w każdej grupie mogą być jednostki, które odpo­wiadają tym ogólnym charakterystykom. Błędem jednak jest zakła­danie, że tacy są

WSZYSTKIE CECHY

Muszą się nauczyć nowego języka i nowych zwycza­jów, do których z reguły trudno się im dostosować. Bieda często prowa­dzi do pijaństwa, bójek i przestępstw. Imigranci wyróżniają się akcen­tem. Wszystkie te cechy stanowią podstawę do żartów etnicznych. Kiedy w XIX wieku

UCZCIWE I CHWALEBNE

Oszukanie autsajdera jest uczciwe i chwalebne. Tę podwójną moralność możemy zaobserwo­wać nawet wśród cywilizowanych ludzi. Oszukuje się turystów; eksporte­rzy uważają, że w wysłaniu wybrakowanego towaru za granicę nie ma nic nagannego.Walter G. Stephan i David Rosenfield badali źródła typowych po­staw

NAJBARDZIEJ TYPOWE ZARZUTY

Mieszkańcy północnych stanów sądzą, że ci ze stanów południo­wych są rasistami, jednak ludzie z południa, przyjeżdżający na pół­noc, także znajdą tam wiele przykładów rasizmu, chociaż nie tak do­strzegalnych.Ciekawą cechą stereotypów jest to, że w podobny sposób przypi­sują innym grupom negatywne

NIEKTÓRE POWSZECHNE STEREOTYPY

W Ameryce rozpowszechnionych jest wiele stereotypów, które nieko­niecznie mają podłoże rasowe. Na przykład:Mieszkańcy miast wykazują tendencję do postrzegania mieszkańców wsi jako szczerych, łatwowiernych, niedouczonych i niezbyt wyrafinowa­nych, natomiast mieszkańcy wsi postrzegają mieszkańców miast jako wy­rafinowanych, układnych, skąpych, nieuczciwych i niemoralnych…

JAK ZMIENIAĆ STEREOTYPY

Jednym ze sposobów na przezwyciężenie stereotypów i uprzedzeń jest umożliwienie ludziom wzajemnego poznawania się. Na ogół jest to moż­liwe, kiedy różnice kulturowe nie są zbyt duże i kiedy stereotypy nie są związane z silnymi emocjami. Kiedy jednak emocje są silne,

PRZYCZYNA PROBLEMÓW

Kiedy stereotypy i wynikające z nich uprzedzenia łączą się z silny­mi emocjami, taka kombinacja może okazać się śmiertelna. W każdej społeczności znajdzie się grupa ludzi, którzy manifestują swoje uczucia poprzez akty brutalności, skierowane przeciwko osobom z darzonej nie­chęcią grupy. Niekiedy

NASZE STEREOTYPY

Nasze stereotypy dotyczące ludzi są wadliwe od samego początku, ponieważ stosujemy je do wszystkich członków danej grupy. Pomimo różnic ludzie są generalnie bardziej podobni niż różni w swoich co­dziennych kontaktach. Oczywiście istnieją różnice kulturowe; ludzie nie są w stanie uciec

BŁĘDY TOWARZYSZĄCE STEREOTYPOM

Kiedy do kiepskiego eseju dołączono fotografię atrakcyjnej kobiety, oceny były zdecydowanie wyższe, niż gdy fotografia przedstawiała nieatrakcyjną kobietę. Ci stu­denci byli zatem przychylnie nastawieni do atrakcyjnej kobiety, a nie­przychylnie do nieatrakcyjnej.Kiedy widzimy jednostkę, o której nic nie wiemy — poza

PODOBNE STEREOTYPY

Podobne stereotypy rozwijają się w dzieciństwie, więc w okresie wkraczania w dorosłość ludzie mają dużo „obrazów w głowach” doty­czących tego, co jest dobre i złe, ładne i brzydkie, małe i duże — czy ogólniej, wszelakich opinii dotyczących ich doświadczeń, choć

POWIĄZANIE Z FAKTEM

Ten stereotyp prawdopodobnie jest związany z faktem, że czarny (lub ciemny) kolor jest semantycznie powiązany z wieloma słowami i wyrażeniami, które sprawiają wrażenie „złych”. Czerń czy ciemność kojarzy się nam z niebezpieczeństwem, jakie czai się na nas w jakichś zakamarkach,

error: Content is protected !!