This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

BŁĘDNE KOŁO

Niesłusznie karzą niewinną osobę za zbrodnie przypisywa­ne grupie, do której ta osoba należy.Błędne koło zaczyna się w momencie, kiedy biały człowiek (lub przedstawiciel dowolnej innej grupy rasowej czy etnicznej) zostaje za­atakowany przez bandę czarnych (lub bandę złożoną z przedstawicieli dowolnej

NIEUŚWIADOMIONY CHARAKTER

Przyzwoici czarni nie są w stanie kontrolować agresywnych przedstawicieli swojej rasy w więk­szym stopniu niż przyzwoici biali przestawicieli swojej. Kiedy jednak spokojny czarny zostanie zaatakowany przez agresywnego białego, biali świadkowie, którzy nie będą wiedzieć, jak doszło do bijatyki, chętniej opowiedzą

W OPINII NIEKTÓRYCH

Zatem kiedy bia­ły był w roli agresora, jego postępowanie interpretowano z większą wyro­zumiałością — uznawano je za zabawę, próbę nadania sprzeczce swoistej dramaturgii lub oznakę agresji. Sam termin wściekłość, jako wyraźnie róż­ny i bardziej pejoratywny niż termin agresja, był o

PODŚWIADOME STEREOTYPY

W większości ludzie nie uświadamiają sobie, że podlegają rasowym stereotypom, nawet kiedy popychają ich do działań dyskryminujących innych. W jednym z eksperymentów pokazano uczestnikom taśmy wi­deo z nagraniem sprzeczki, która kończy się tym, że jeden z jej uczest­ników lekko popycha

EKSTERMINACJA

Może przyjmować formę zabójstwa, linczu lub ludobójstwa.Akty agresji wynikające z uprzedzeń są ścigane na mocy prawa. Zdarzały się jednak sytuacje, kiedy uprzedzeni funkcjonariusze policji lub urzędnicy publiczni nie podjęli dostatecznie aktywnych kroków na rzecz wyeliminowania przemocy wobec mniejszości, nawet kiedy

KONSEKWENCJE UPRZEDZEŃ

Gordon W. Allport zidentyfikował pięć po­ziomów intensywności działań wynikających z uprzedzeń. Mogą być one sklasyfikowane następująco,Negatywne wypowiedzi– Wyrażane są w postaci werbalnej, na ogół pomiędzy przyjaciółmi. Stanowią najłagodniejszą formę uprzedzeń, je­śli nie idą dalej, jednak często przechodzą w bardziej nieprzyjemne

STEREOTYPY DOTYCZĄCE GRUP LUDZI

Próbuj być uczciwy. Jaki charakter mają twoje pozy­tywne lub negatywne odczucia w stosunku do danej grupy? Na jakich podstawach są oparte? Czy spotkałeś kiedykolwiek, rozmawiałeś lub współpracowałeś z ludźmi z danej grupy? Co naprawdę wiesz o danej grupie?Czy kiedykolwiek zdarzyło

DRUGI BŁĄD

Drugi błąd związany jest z pierwszym: osoba posługująca się stereotypami opiera się w dedukcyjnym rozumowaniu na pewnej nadgenerałizacji, stosując je do wszystkich członków danej grupy. Jeśli zauważy się kogoś, kto nie pasuje do danego stereotypu, mówi się wtedy o „wyjątku

PRAWDA W STEREOTYPACH

Czy w takich stereotypach może tkwić jakaś prawda? Czy mylimy się sądząc, że istnieją jakieś ogólne charakterystyki dla danych grup ludzi? Oczywiście w każdej grupie mogą być jednostki, które odpo­wiadają tym ogólnym charakterystykom. Błędem jednak jest zakła­danie, że tacy są

WSZYSTKIE CECHY

Muszą się nauczyć nowego języka i nowych zwycza­jów, do których z reguły trudno się im dostosować. Bieda często prowa­dzi do pijaństwa, bójek i przestępstw. Imigranci wyróżniają się akcen­tem. Wszystkie te cechy stanowią podstawę do żartów etnicznych. Kiedy w XIX wieku

error: Content is protected !!