This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

DYSKRYMINACJA

Problem praw człowieka dotyczy całego świata — ludzie poddawani uciskowi walczą o wolność, nie tylko przeciw politycznej tyranii, ale także przeciw dyskryminacji wynikającej z uprzedzeń. Na przykład w latach sześćdziesiątych walka o prawa obywatelskie prowadzona przez czarnych (i wspomagana przez

JAK ZAPOBIEC

Ważnym przykładem działania mającego na celu przeciwstawienie się uprzedzeniom i stereotypom, jest akcja zamożnego przedsiębiorcy Eugene’a Langa. Złożył on niezwykłą ofertę pomocy uczniom szkoły, do której chodził jako dziecko! Jego propozycja skierowana była przede wszystkim do biednych dzieci murzyńskich i

WZMACNIANIE STEREOTYPÓW

Na co chłopiec zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami, awanturując się jeszcze bar­dziej.  -Tego typu czynniki — samopotwierdzające się proroctwa — przy­czyniają się do wzmacniania stereotypów dotyczących innych. Kiedy oczekujemy, że członkowie pewnej grupy będą zachowywać się w okre­ślony sposób, nasze

NEGATYWNE ZACHOWANIA

Nauczyciele zwracali na nie szczególną uwagę, zachęcali je do większych wysiłków i wpajali w nie przekonanie, że stacje na więcej. Dzieci reagowały w ten sposób, że rzeczywiście wię­cej pracowały, aby spełnić oczekiwania nauczycieli.Ten efekt dotyczy także wzmacniania zachowań negatywnych. Przy­puśćmy,

SAMOPOTWIERDZAJĄCE SIĘ PROROCTWA

Pisarz Thomas Carlyle powiedział swego czasu: „Nazwijcie kogoś zło­dziejem, a zacznie kraść”. Stwierdzenie to wyraża znaną prawdę psy­chologiczną. Ludzie reagują na to, co się o nich myśli, często zachowu­jąc się w sposób, który „potwierdza” tę opinię. Dorastający młodzi lu­dzie mogą

BŁĘDNE KOŁO

Niesłusznie karzą niewinną osobę za zbrodnie przypisywa­ne grupie, do której ta osoba należy.Błędne koło zaczyna się w momencie, kiedy biały człowiek (lub przedstawiciel dowolnej innej grupy rasowej czy etnicznej) zostaje za­atakowany przez bandę czarnych (lub bandę złożoną z przedstawicieli dowolnej

NIEUŚWIADOMIONY CHARAKTER

Przyzwoici czarni nie są w stanie kontrolować agresywnych przedstawicieli swojej rasy w więk­szym stopniu niż przyzwoici biali przestawicieli swojej. Kiedy jednak spokojny czarny zostanie zaatakowany przez agresywnego białego, biali świadkowie, którzy nie będą wiedzieć, jak doszło do bijatyki, chętniej opowiedzą

W OPINII NIEKTÓRYCH

Zatem kiedy bia­ły był w roli agresora, jego postępowanie interpretowano z większą wyro­zumiałością — uznawano je za zabawę, próbę nadania sprzeczce swoistej dramaturgii lub oznakę agresji. Sam termin wściekłość, jako wyraźnie róż­ny i bardziej pejoratywny niż termin agresja, był o

PODŚWIADOME STEREOTYPY

W większości ludzie nie uświadamiają sobie, że podlegają rasowym stereotypom, nawet kiedy popychają ich do działań dyskryminujących innych. W jednym z eksperymentów pokazano uczestnikom taśmy wi­deo z nagraniem sprzeczki, która kończy się tym, że jeden z jej uczest­ników lekko popycha

EKSTERMINACJA

Może przyjmować formę zabójstwa, linczu lub ludobójstwa.Akty agresji wynikające z uprzedzeń są ścigane na mocy prawa. Zdarzały się jednak sytuacje, kiedy uprzedzeni funkcjonariusze policji lub urzędnicy publiczni nie podjęli dostatecznie aktywnych kroków na rzecz wyeliminowania przemocy wobec mniejszości, nawet kiedy

KONSEKWENCJE UPRZEDZEŃ

Gordon W. Allport zidentyfikował pięć po­ziomów intensywności działań wynikających z uprzedzeń. Mogą być one sklasyfikowane następująco,Negatywne wypowiedzi– Wyrażane są w postaci werbalnej, na ogół pomiędzy przyjaciółmi. Stanowią najłagodniejszą formę uprzedzeń, je­śli nie idą dalej, jednak często przechodzą w bardziej nieprzyjemne

STEREOTYPY DOTYCZĄCE GRUP LUDZI

Próbuj być uczciwy. Jaki charakter mają twoje pozy­tywne lub negatywne odczucia w stosunku do danej grupy? Na jakich podstawach są oparte? Czy spotkałeś kiedykolwiek, rozmawiałeś lub współpracowałeś z ludźmi z danej grupy? Co naprawdę wiesz o danej grupie?Czy kiedykolwiek zdarzyło

error: Content is protected !!