JAK ZAPOBIEC

Ważnym przykładem działania mającego na celu przeciwstawienie się uprzedzeniom i stereotypom, jest akcja zamożnego przedsiębiorcy Eugene’a Langa. Złożył on niezwykłą ofertę pomocy uczniom szkoły, do której chodził jako dziecko! Jego propozycja skierowana była przede wszystkim do biednych dzieci murzyńskich i latynoskich — zaofero­wał im pokrycie kosztów studiów w college’ u, o ile ich wyniki w nauce pozwolą na pójście do college’u. Szkoła ta była ulokowana w bardzo ubogiej dzielnicy; jej ucznio­wie w większości pochodzili z grup mniejszościowych. Dzieci nie mia­ły widoków na dostanie się do college’u, i dlatego nie przykładały się do nauki. Były na najlepszej drodze do tego, aby potwierdzić przypusz­czenie, ze nie są zdolne do sukcesów szkolnych.

PRZYCZYNA PROBLEMÓW

Kiedy stereotypy i wynikające z nich uprzedzenia łączą się z silny­mi emocjami, taka kombinacja może okazać się śmiertelna. W każdej społeczności znajdzie się grupa ludzi, którzy manifestują swoje uczucia poprzez akty brutalności, skierowane przeciwko osobom z darzonej nie­chęcią grupy. Niekiedy powstają nawet organizacje lub gangi, które ata­kują albo wręcz zabijają nie łubianych przez siebie ludzi. Takie ataki skutkują tworzeniem się stereotypów w zaatakowanej grupie i mogą doprowadzić do gwałtownych reakcji. Następuje eskala­cja przemocy, wzmacniając lęki i stereotypy po obu stronach. Szybko cała społeczność może poddać się tym stereotypom.Zmniejsza się liczba kontaktów, co utrudnia przełamanie stereotypów, które są przyczyną tych wszystkich problemów.

W JAKI SPOSÓB PRZYSWAJAMY STEREOTYPY

Świat, w którym żyjemy, jest o wiele bardziej złożony niż świat na­szych przodków. Żyli oni w małych, izolowanych społecznościach i nie wiedzieli nic o ludziach, zdarzeniach czy rzeczach znajdujących się dalej niż tam, gdzie mogli dotrzeć na piechotę. W dzisiejszej skomplikowa­nej rzeczywistości musimy znać, analizować i badać znacznie więcej faktów. Na świecie żyją setki narodów; wiele grup ludzi mówiących różnymi językami, dialektami; pochodzących z różnych kultur. Jest mnó­stwo surowców, produktów i różnych dziwnych przedmiotów, którym musimy poświęcać swoją uwagę i które musimy poznawać. Nie jest możliwe zdobycie całej wiedzy z bezpośrednich doświad­czeń. Streszczenia i podsumowania są konieczne, zwłaszcza jeśli mamy dowiedzieć się czegoś o różnych grupach ludzi, słuchając tego, co mają nam do powiedzenia rodzice, nauczyciele, przyjaciele i sąsiedzi; czytając książki, gazety czy czasopisma; słuchając radia i oglądając telewizję.

MÓWIENIE O INNYCH

Obaj mężczyźni wyrażali pewne opinie, ale czy były oparte na ob­serwacjach? Jedynie w minimalnym stopniu. Zarówno Amerykanin, jak i Meksykanin oparli je na swoich uprzedzeniach.Zauważ, z jaką pogardą Amerykanin wyraził swoją opinię: „Spi so­bie w najlepsze w samym środku dnia! W jaki sposób te leniuchy mają do czegokolwiek dojść w życiu?” Przeczytaj głośno to zdanie, by „usłyszeć”, jak Amerykanin uważa się za kogoś lepszego od „leniwego” Mek­sykanina. Podobnie meksykański sprzedawca potępia wszystkich ame­rykańskich turystów za to, że są bogaci, nigdy nie pracują, bez przerwy robią zdjęcia i wydają pieniądze.A oto kilka faktów dotyczących rzekomo leniwego wieśniaka. Nie wiedział o nich amerykański turysta. Wieśniak był na nogach od piątej rano i przemaszerował 8 kilometrów ze swej wioski na targ, niosąc ciężki kosz z produktami. Do południa przebywał w palącym słońcu przez wiele godzin.

WEDLE WIĘKSZOŚCI

Wedle większości z nas fakt, iż wszyscy jesteśmy ludźmi, łączy bardziej, niż dzielą narodowe czy polityczne różnice.Wymiana artystyczna, literacka, naukowa czy ekonomiczna staje się regułą. Podróże odgrywają istotną rolę we wzajemnym zrozumie­niu. W wyniku tego świat staje się globalną wioską. Jeszcze nią nie jest, ale zdaje się, że podążamy we właściwym kierunku. Otwarcie Europy Wschodniej na demokrację i swobody obywatelskie jest dobrym pro­gnostykiem na przyszłość.Te wszystkie pozytywne zjawiska pozwalają wierzyć, że cywilizo­wany świat nie powtórzy koszmarów z przeszłości. Oczywiście, nie­wątpliwie będą wybuchać lokalne konflikty. Wystarczy spojrzeć na pro­wincje byłego Związku Radzieckiego, Bliski Wschód czy południe Afry­ki, aby uprzytomnić sobie, jak kruchy jest porządek świata. Jednak świat zdał sobie sprawę, że „będziemy jednym światem lub nie będzie nas wcale”.

BADANIA OPINII PUBLICZNEJ

Kiedy mówimy o opiniach, znaczy to, że nie mamy do dyspozycji wszystkich danych; dlatego ludzie powinni być gotowi do rozważania nowych informacji, na­wet kiedy są sprzeczne z ich przekonaniami, do których są bardzo przywiązani. Badania opinii publicznej dotyczą bardzo wielu zagadnień. Przedsię­biorstwa przeprowadzają badania dotyczące reakcji ludzi na nowe pro­dukty i usługi. Czasopisma, gazety i stacje telewizyjne często opierają się na wynikach takich badań, aby informować o opiniach ludzi doty­czących wyborów, spraw politycznych, panujących zwyczajów czy na­stawienia do spraw społecznych. Kandydaci na stanowiska publiczne posługują się tymi badaniami, aby ocenić swoje szanse na zwycięstwo i dowiedzieć się, jakie tematy poruszać, a jakich unikać.

Pomoc umocnić fundamenty waszej więzi

Wymaga to wielkiej rozwagi. Gdybyś na przykład budowała dom, sporządziłabyś szczegółowe plany, zmieniając je i przerabiając zgodnie z potrzebami, by kierować się nimi w procesie budowy. Choć matki często rozmyślają, jak chciałyby wychować córki i jakiej pragnęłyby z nimi relacji, tylko nieliczne świadomie zastanawiają się nad praktyczną drogą osiągnięcia tych celów. Pierwszym krokiem jest zarówno ocena waszych obecnych relacji, jak i określenie, pod jakimi względami różnią się od wymarzonych. Jakie są mocne strony twoich stosunków z córką? Jakie są twoje mocne strony, na których chciałabyś bazować? I odwrotnie, co chciałabyś zmienić? W miarę znajdowania odpowiedzi na powyższe pytania łatwiej będzie wypracować ogólne podejście do kwestii interakcji z córką. Potem, kiedy znajdziesz się w ferworze konfliktu, a będziesz miała gotową strategię zdrowych relacji, łatwiej nabierzesz pewności w wychowywaniu córki.

Jaka jest twoja rodzina?

Gdy córki wkraczają w wiek dojrzewania, proces ten często powraca, zmuszając matki do ponownej oceny i nowego spojrzenia na już wcześniej postawione pytania. Ponieważ kwestie, w obliczu których stają nastoletnie dziewczyny, ulegają zmianom i stają się coraz bardziej złożone, prawdopodobnie uznasz potrzebę ponownego przemyślenia i zweryfikowania niektórych wcześniejszych poglądów. Skoro córka otrzymuje wyraźne komunikaty na temat tego, co jest ideałem, z reklam, mediów oraz od bardzo różnych znajomych, należy się spodziewać, że będzie okresowo domagać się od ciebie zmian, byś mogła dostosować się do jej pragnień. Według twojej córki „wszystkim” oprócz niej wolno wypróbowywać określony styl czy zakosztować pewnych przywilejów lub doświadczeń. Córka prawdopodobnie częściej niż przedtem konfrontuje cię z poglądami i wartościami innych ludzi, skłaniając do kwestionowania własnych. Dlatego niezwykle istotne jest nieszczędzenie czasu na ponowną refleksję nad własną rodziną i akceptacja jej charakteru. Niewiele jest rzeczy jednoznacznie właściwych lub niewłaściwych – być może z wyjątkiem pozwalania na wszystko czy okrucieństwa. Najważniejsze, by odpowiadało ci życie, jakie wspólnie kształtują członkowie twojej rodziny, i żebyś była świadoma, jaki wpływ wywiera ono na twoje relacje z córką. Możesz roztrząsać, jak doświadczenia rodzinne twojej córki mają się do tych, które wyniosłaś z własnego domu. Możesz pokusić się o refleksję, skąd pochodzą twoje obecne oczekiwania w stosunku do rodziny. A co najistotniejsze, zechcesz być może sprecyzować, jakie zmiany chciałabyś ewentualnie wprowadzić przez wzgląd na córkę. Poniższe pytania mogą posłużyć ci za wskazówkę.

CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ ORAZ AIDS

W czasach twojego dojrzewania największymi obawami były niechciana ciąża i choroby weneryczne. Dzisiaj już od najmłodszych klas przestrzega się dziewczęta na zajęciach z higieny, by miały się na baczności przed znacznie szerzej rozpowszechnionymi i potencjalnie śmiertelnymi niebezpieczeństwami. Uprzedza się je, że jedna pochopna decyzja w sferze seksu, nawet pęknięta prezerwatywa, może oznaczać dożywotnią niepłodność albo wybór między życiem a śmiercią. Jednak dla wielu nastolatek są to wyłącznie puste słowa. Dziewczęta jako pierwsze przyznają, że takie ostrzeżenia często są lekceważone. Na pytanie, czy uprawiały seks z zabezpieczeniem, wiele odpowie twierdząco. Lecz jeśli zadać szalenie ważne pytanie uzupełniające: „Czy za każdym razem?”, zmieszane potrząsają przecząco głowami. Amerykańskie badania z 1997 roku wykazały, że jedynie połowa wyróżniających się uczniów, którzy prowadzą aktywne życie seksualne, używa prezerwatyw, a tylko garstka spośród nich postrzega HIV i AIDS jako zagrożenia. Osiemnastoletnia Gina opisała typową sytuację: „Moi przyjaciele zwykle nie zaprzątają sobie głowy kondomami”.
Siedemnastoletnia Meredith dowiedziała się o potencjalnych konsekwencjach seksu bez zabezpieczenia w bolesny sposób. „W zeszłym roku postanowiłam przejść na pigułkę. Mój chłopak zawiózł mnie do przychodni i tak dalej, wszystko było w porządku, ale potem wezwali mnie i powiedzieli, że jeden z testów wypadł źle. No i okazało się, że podłapałam tę chorobę. Nie chce mi się wierzyć”. Wiele młodych kobiet dopiero z perspektywy czasu zaczyna troszczyć się o swoje zdrowie pod kątem prokreacji. Helena, dziewiętnastoletnia studentka drugiego roku, dowiedziała się w zeszłym roku, że chłopak, z którym była od dawna, zaraził ją brodawczakiem narządów płciowych. „Czuję się teraz obrzydliwie. Moje życie towarzyskie legło w gruzach. Teraz, kiedy jestem wreszcie na studiach, jak mam się z kimkolwiek umówić na randkę? Sama myśl, że musiałabym powiedzieć jakiemuś przystojniakowi, iż mam tę chorobę, jest potwornie poniżająca”. Chociaż przeciętna nastoletnia dziewczyna zna fakty, zwyczajnie nie wierzy, że mogą one jej dotyczyć.

Niektóre dziewczęta przyznają się do lęku przed szkołą

Prawdę mówiąc, wyznają niezachwiane młodzieńcze przekonanie o własnej nieśmiertelności. Ich myślenie przebiega w taki oto sposób: to innym dziewczynom przytrafi się ciąża, gwałt, to innym narkotyki zrujnują zdrowie, inne zginą w wypadkach spowodowanych przez pijanych kierowców. Mnie te straszne rzeczy po prostu nie mogą się przydarzyć. Nieostrożne, bezczelne lub ryzykowne zachowania nastolatek często świadczą o nieprzyjmowaniu do wiadomości własnej bezbronności, a nawet śmiertelności. Ponieważ dziewczyny nie uznają istnienia niebezpieczeństw, nie zachowują środków ostrożności. Są nawet takie, które wręcz afiszują się swoją pozą: „Dam sobie radę”. Niektóre nastolatki nie tylko traktują lekceważąco współczesne zagrożenia, ale i twierdzą, że z ich matkami musi być coś nie w porządku, skoro tak okropnie się boją. A mówiąc ściślej, matczyne zasady i ograniczenia służą tylko jednemu celowi: odbieraniu córkom swobody. Prawda jest taka, że przypuszczalnie obawiasz się o swoją córkę, nawet jeśli ona sama nie odczuwa lęku. Twoja córka może mieć w zasadzie słuszność co do tego, że trzymasz ją krócej, niż sama byłaś trzymana. Na przykład piętnastoletnia Margo skarżyła się: „Wiem, że mama umawiała się na randki, kiedy była w moim wieku. Bez przerwy spotykała się z chłopakami. Ale kiedy ja napomknę, że się z kimś umówiłam, ona dostaje szału!”. Podobnie mówiła czternastoletnia Elena: „Mama sama jeździła do miasta pociągiem na długo przed zrobieniem prawa jazdy. Chodziła z koleżankami na zakupy, na różne pokazy, imprezy i w ogóle. Ale czy mnie wolno robić to samo? Skąd!”.

Atrakcyjne wakacje na działce

Wakacje to okres, na który niecierpliwie wyczekują dzieci i młodzież, ale także przepracowani i zmęczeni dorośli. Mimo, że tylko część tych pięknych dni jest wolna dla osób czynnych zawodowo, to i tak wzbudzają one chęć do życia, gdyż kojarzą się z ciepłem, zabawą i kwitnącą przyrodą. Plany urlopowe rozpoczynamy już obecnie z dużym wyprzedzeniem, gdyż czekanie z rezerwacją do ostatniej chwili to nie najlepsze wyjście, gdyż najzwyczajniej może się nie udać. Ludzie wybierają różne miejsca, część wyjeżdża za granicę, część zostaje w kraju rozkoszując się klimatem Bałtyku lub malowniczych Tatr. Są też tacy, którzy spędzają wakacje na działce, co też może okazać się bardzo atrakcyjnym przedsięwzięciem. Wszystko zależy od naszego podejścia do zorganizowania czasu wolnego. Taki wypoczynek może okazać się bardzo przyjemny. Na działce można sobie postawić pompowany basen, rozłożyć siatkę do gry lub inne tego typu akcesoria. Wieczory można spędzać przy grillu, czy też ognisku. Do tego śpiewy przy dźwiękach gitary i mamy niezapomniane wrażenia.

Małżeństwo terapia – odnowienie związku

Związek dwojga ludzi jest ekscytujący, niepowtarzalny, a zarazem romantyczny tylko na początku. W późniejszej fazie staje się rutyną, a przypieczętowany przysięgą małżeńską także niekiedy obowiązkiem. Ludzie wiążąc się ze sobą także prawnie podejmują wiele wspólnych zobowiązań, w tym majątkowych, które czasami zmuszają ich do wspólnego życia przez długie lata. Bywają także bardzo skrajne sytuacje, kiedy w małżeństwie dochodzi do agresji słownej i nękania psychicznego, co niekorzystnie odbija się na wszystkich członkach rodziny, a zwłaszcza na dzieciach. Kryzys taki może trwać nawet kilkanaście lat. Ludzie na ogół wstydzą się rozmawiać o swoich problemach, w związku z czym rzadko kiedy szukają pomocy. Małżeństwo terapia to jednak bardzo dobry wybór, bywają przypadki, że byli kochankowie poznają siebie na nowo i znów zbliżają się do siebie. Pomoc obcych osób bywa niejednokrotnie bezcenna, gdyż łatwiej nam słuchać kogoś zupełnie nieznanego, kto nie będzie nas oceniał, a jedynie starał się rozwiązać problem.

Angielski dla dzieci na warszawskim Ursynowie!

Chciałbyś zainwestować w rozwój swojego dziecka i zapewnić mu lepszą przyszłość? Dobrze wiesz, że język angielski to podstawa naszych czasów i pragniesz zacząć naukę u swojej pociechy od najmłodszych lat? Nie mogłeś zatem trafić lepiej!

Na wstępie pragniemy pogratulować Ci Twojej decyzji – wszak dzieci, zdecydowanie szybciej niż my, pochłaniają zdobytą wiedzę. Po drugie pragniemy zachęcić Cię do sprawdzenia naszej oferty! Dlaczego to właśnie nas powinieneś wybrać? Nasi nauczyciele ukończyli najlepsze filologie angielskie w Polsce, posiadają oni również spore doświadczenie w nauczaniu dzieci. Umówmy się, umysł młodej osoby zdecydowanie różni się od naszego – Angielski dla dzieci Warszawa Ursynów szybciej przyswaja informacje, szybciej się uczy. To bardzo duży plus. Ze swojej strony oferujemy także zajęcia z native speakerami – jest to świetna szansa dla Twojego dziecka, by od najmłodszych lat mogło mieć kontakt z „żywym językiem”. Zdecydowanie łatwiej będzie mu opanować akcent, gramatykę czy słownictwo. Ponadto posiadamy najniższe ceny na rynku i świetną lokalizację – nasza siedziba znajduje się praktycznie obok metra.

Świetlana przyszłość Twojego dziecka? Tylko z nami – postaw na profesjonalizm w czystej postaci!

Zapisz swoje pociechy na język angielski dla dzieci Ursynów – Warszawa

W dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego to już nie tyle atut, co wręcz wymóg konieczny, by jako tako poruszać się po świecie nowych technologii oraz zdobyć niezłe i ciekawe zatrudnienie. Dlatego też absolutnym minimum jest, by znać ten język na poziomie średnim, a jeszcze lepiej, by była to znajomość w pełni komunikatywna. Naukę najlepiej jest rozpoczynać już od wieku dziecięcego, czyli wtedy, gdy umysł jest najbardziej chłonny, jeżeli chodzi o przyswajanie nowych informacji. Tyle, że niestety, ale nauka tego języka i w ogóle języków w szkołach pozostawia wiele do życzenia. Klepane są tam nudne ćwiczenia, a zaniedbywana realna znajomość języka w swobodnej rozmowie. Efekt jest taki, że o ile dziecko potrafi potem jako tako przeczytać i przetłumaczyć jakiś angielski tekst, o tyle ze swobodną wypowiedzią jest problem. Przyda się więc zapisać swe dzieci na dobry, prywatny kurs. Jeżeli mieszkasz w warszawie, organizowany jest tam bardzo dobry kurs właśnie o tematyce język angielski dla dzieci Ursynów i warto z niego skorzystać.

Jeżeli chcesz uratować swoje małżeństwo terapia dla par powinna Wam pomóc

Statystyki na temat rozwodów są alarmujące. Coraz częściej małżeństwa decydują się na rozstanie i odbywa się to na bardzo różnym etapie ich doświadczenia, od praktycznie świeżo upieczonych małżonków, po pary z kilku i kilkunastoletnim stażem, aż po ludzi starszych, którzy przeżyli ze sobą dobrych kilkadziesiąt lat. Najczęstszym powodem problemów jest to, że ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać i zamiast rozwiązywać małżeńskie problemy, to zamiatają je pod dywan. Efektem jest to, że takie nawarstwiające się problemy w końcu wybuchają i tragedia gotowa… W tym wszystkim mogła pomóc odpowiednio wcześnie podjęta terapia dla małżonków, która pomogłaby im lepiej zrozumieć siebie, problemy, oczekiwania i uczucia drugiej strony. Jeżeli więc chcesz uratować swoje małżeństwo terapia taka jest jak najbardziej wskazana. Nawet jeżeli nie przyniesie spektakularnych rezultatów, to zawsze warto jest spróbować. O wiele lepiej jest dać coś od siebie i włożyć w swój związek pewien wysiłek, niż rzucać wszystkim i wykazywać się obojętnością.

Bezpłatne szkoły dla dorosłych Katowice Śląsk zapraszają wszystkich spragnionych wiedzy!

Mawia się, że na naukę nigdy nie jest za późno i zdecydowanie jest to prawda. Nigdy przecież nie jest za późno na to, by podnosić swoją wiedzę oraz umiejętności, czy to w danej, specjalistycznej dziedzinie, czy też biorąc rzecz bardziej ogólnie. I to bez względu na to, czy robimy to dla siebie, dla kogoś bliskiego, czy też po prostu liczymy na zdobycie lepszej pracy – zawsze warto jest próbować. Wiadomo, jak to było kiedyś – dostęp do edukacji był ograniczony i nie każdy mógł sobie na nią pozwolić. Teraz jednak można te wszystkie braki nadrobić i kompletnie nie ma się co przejmować tym, że ma się już kilka krzyżyków na karku. Taka edukacja wcale nie musi też być droga, a wręcz przeciwnie – nie zapłacimy za nią ani grosza. Bardzo dobre i popularne są na przykład bezpłatne szkoły dla dorosłych Katowice Śląsk. Poziom nauczania w nich jest odpowiedni, czyli ani za niski, ani za wysoki. W sam raz, by jednocześnie dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, a także by dać sobie spokojnie radę ze wszystkimi obowiązkami.

Badanie USG ciąży – Warszawa jest miastem, gdzie można je zrobić w wielu miejscach

Macierzyństwo jest jedną z bardziej naturalnych rzeczy w życiu niemal każdej kobiety. Marzą one przecież o tym, by dać życie kolejnej istocie i wychowywać ją, wkładając w to mnóstwo uczucia i ciepła. Jest to też oczywiście ogromny wysiłek, ale o takich rzeczach przecież raczej się na co dzień nie myśli. W każdym razie, już okres ciąży nie należy do najłatwiejszych dla kobiety. Owszem, mówi się, że ciąża to nie choroba i w miarę możliwości kobieta powinna normalnie funkcjonować, ale nie zmienia to faktu, że zdarza jej się wtedy czuć wyjątkowo źle, przechodzi huśtawki nastrojów, jest osłabiona i tym podobne sprawy. Bardzo ważne na pewno jest to, żeby w czasie ciąży na bieżąco monitorować stan zdrowia – zarówno swój jak i dziecka. Badaniem, które spełnia tutaj największą rolę jeżeli chodzi o dziecko jest USG ciąży – Warszawa jest z kolei miastem, gdzie można je wykonać w bardzo wielu punktach. Takie USG pozwala na wykrycie wszelkich nieprawidłowości już zawczasu i daje potrzebny czas na ich skorygowanie, co jest bardzo ważne.

Drabiny crynoline

Drabiny są szeroko rozpowszechnione. Występuje wiele ich rodzajów, a wśród nich można wymienić m.in. drabiny: pionowe, ewakuacyjne czy też dachowe. Warto korzystać z dobrych jakościowo produktów. Szczególnie polecane są drabiny crynoline.

Te drabiny są wykonane z materiałów, które gwarantują uzyskanie najwyższych parametrów jakościowych. Istotne jest też to, ze zapewniają one wszelkie standardy bezpieczeństwa. W ofercie można znaleźć wiele różnych produktów tej firmy, które są dostępne w wielu rozmiarach. Dzięki temu z pewnością znajdziesz towar, który spełnia wszystkie twoje oczekiwania.

Warto odwiedzić stronę internetową producenta, ponieważ są tam zamieszczone liczne informacje opisujące drabiny crynoline. Te wiadomości mogą okazać się dla ciebie bardzo przydatne w tym, aby dokonać jak najlepszego wyboru. Godne polecenia jest przeczytanie recenzji klientów dotyczących poszczególnych produktów. Dzięki temu będziesz miał rozeznanie, które drabiny są najbardziej polecane przez innych użytkowników.

Badania USG ciąży – Warszawa

Wydanie potomstwa na świat jest marzeniem każdych rodziców. Gdy już nadejdzie upragniona ciąża, trzeba jednak liczyć się z pewnymi zmianami, jakie będzie trzeba wprowadzić do stylu życiu i oczywiście przechodzić okresowe badania. Te ostatnie są absolutnie konieczne, aby doświadczeni lekarze mogli ocenić, czy maleństwo w brzuchu kobiety rozwija się prawidłowo. W tym celu robi się badania USG ciąży. Warszawa jest miastem, które dysponuje największą w kraju ilością placówek, które zapewniają wykonanie takich badań. Możemy z nich skorzystać również w szpitalach. Tak więc nie musimy wcale daleko się przemieszczać, aby móc skorzystać z profesjonalnej opieki medycznej. Oprócz badań USG płodu robi się również cały szereg badań ogólnych, takich jak krew, morfologia i tak dalej. Ważne by te badania wykonywać regularnie, przynajmniej raz na miesiąc trwania ciąży. Jakiekolwiek złe funkcjonowanie organizmu kobiety może mieć katastrofalne skutki dla płodu, dlatego przyszła mama powinna być pod regularnym nadzorem lekarzy.

Badania USG ciąży – Warszawa

Okres ciąży jest wyjątkowym okresem w życiu każdej kobiety. Dziecko rosnące w macicy sprawia, że człowiek doświadcza niespotykanych dotąd emocji i odczuć. Choć te przez okres całej ciąży są zwykle bardzo pozytywne, to gdy zaczyna się dziać coś niepokojącego ciąża może zamienić się w najgorszy koszmar. Zapobiegamy temu skutecznie poprzez regularne zgłaszanie się na badania. Dzięki temu lekarze mają nad nami stały nadzór i przyszła mama może być absolutnie spokojna o swoje dziecko. Gdyby cokolwiek wyszło nie tak, pacjentka zostanie natychmiast położona do szpitala i zostanie udzielona niezbędna pomoc. Najważniejsze jest okresowe badanie USG ciąży. Warszawa jest miastem gdzie możemy je zrobić nie tylko w szpitalach, ale również w bardzo wielu placówkach medycznych typu przychodniach lub poradniach zdrowotnych. To sprawia, że nie musimy jeździć na drugi koniec miasta i spędzać całego dnia stojąc w krokach, aby przeprowadzić badanie. Ważne jest by mieć swojego lekarza pod ręką, ponieważ w razie jakichś nagłych komplikacji możemy od razu udać się po pomoc.